Wednesday, December 26, 2012

ICAI SIRC ELECTIONS 2012 CENTRAL COUNCIL CURRENT POSITION


CURRENT POSITION SIRC CENTRAL COUNCIL ELECTIONS 2012

CA. AMBIKA S Ms.                                       60055              12       
CA. BABU ABRAHAM K                              173030            3         
CA. BALACHANDRA PRABHU S B            35500              14       
CA. DEVARAJA REDDY M                           101800            9         
CA. MADHUKAR NARAYAN H                  128000            7         
CA. MURALI V                                              145020            5         
CA. RAGHU K                                               169165            4         
CA. RAJENDRA KUMAR P                            93165              10       
CA. RAMAKRISHNAN R                             30000              15       
CA. RAVI SANKAR L                                   104020            8         
CA. SABU THOMAS                                     Eliminated - 5
CA. SANTHANA KRISHNAN S                  139455            6         
CA. SATYANARAYANA G V V                  44600              13       
CA. SEKAR G                                                226705            1
CA. SHANMUKHA SUNDARAM K            85710              11       
CA. SRIKANTH S                                          27210              18       
CA. SRINIVAS K J D                                    Eliminated - 1
CA. SRIVATSAN S                                        28400              16       
CA. SUNEEL KUMAR APPAJI                     Eliminated - 3
CA. VEDANTHA RAMANUJAM J                 Eliminated - 4
CA. VENKATESWARLU J                            190810            2         
CA. VENKATRAM C                                    27800              17       
CA. VENUGOPAL SWAMI B                       Eliminated -2

No comments:

Post a Comment