Sunday, December 30, 2012

ICAI CIRC ELECTION RESULTS FIRST COUNT 2012


CIRC COUNCIL ELECTION 2012  RESULTS FIRST COUNT.


(QUOTA 2104)

1 Agarwal Shyam Lal                           1312
2 Agrawal Brij Mohan                          260
3 Agrawal Manu                                   1026
4 Bapna Subhash Chand                       824
5 Fadnis Manoj                                    1704
6 Garg Vijay Kumar                             1689
7 Goyal Anuj                                        1405
8 Holani Ravi                                        880
9 Khanna Vivek                                   873
10 Kushwah Mukesh Singh                  1127
11 Mookim Anil Kumar                        407
12 Selot Rajesh Kumar                         401
13 Sharma Vikas                                  45
14 Vashisht Amresh Kumar                  672

No comments:

Post a Comment